Regulamin

Regulamin Sklepu

I. DEFINICJE
1. Sprzedawca – Glass&Stone Dianormet Mariusz Żeber z siedzibą w ul. Księdza Piotra Ściegiennego 81/13 25-114 Kielce, posiadający NIP: 9591531595
2. Sklep – sklep internetowy, którego właścicielem jest Sprzedawca, działający pod
adresem www.dianormetbuilding.pl
3. Kupujący – zarejestrowany Użytkownik, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę
ze Sprzedawcą.
4. Umowa – umowa zawarta na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu ,
pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz
Kupującego towaru lub świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usługi.
5. Regulamin Sklepu – niniejszy Regulamin .
6. Informacje – dane zawarte na stronach internetowych sklepu dotyczące
Sprzedawcy, Sklepu oraz towarów oferowanych przez Sprzedawcę, m.in. nazwy,
dane teleadresowe, opinie, opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów,
oznaczenia producentów towarów itp.
7. Użytkownik – użytkownik Internetu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub
usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu.

II. WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Kupujący składający ofertę kupna zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu
Sklepu, w którym zawarto szczegółowe warunki Umowy.
2. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z
Regulaminem Sklepu, sposób korzystania ze Sklepu przez Kupującego oraz
wynikające z tego konsekwencje.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej
osobowości prawnej, Umowę ze Sprzedawcą zawrzeć może wyłącznie osoba, która
jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności
związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego
podmiotu jako Kupującego.
5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Kupującego jego danych, w tym w
przypadku aktualizacji danych Kupującego, poprzez przesłanie do Sprzedawcy
wymaganych dokumentów.
6. Kupujący określa adres dostawy poprzez wypełnienie formularza zamówienia, o
którym mowa w sekcji III Regulaminu Sklepu. Zamówiony towar/usługa będzie
dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez
Kupującego Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy
zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu
Sklepu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało
złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.
8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie
Kupującemu informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (email) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji w sklepie. Umowa
zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o
przyjęciu zamówienia.

III. SPOSOBY PŁATNOŚCI I DOSTAWY
1. Płatności za nabyte w przez Kupującego towary lub zamówione usługi (cena oraz
koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych
przez Sprzedającego w sklepie, są to:
1. Przelew bankowy
2. Gotówka
3. Pobranie
4. Przelew on-line
2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz
wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez
Kupującego.
3. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego. Sposoby dostawy udostępnione w Sklepie przez Sprzedawcę to:
1. Odbiór osobisty
2. Przesyłka o wadze ponad 30 kg lub długości powyżej 1,5 m dostarczana
przez firmę Raben S.A.
3. Przesyłki pozostałe dostarczane są przez firmę UPS.
4. Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w
obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator
pocztowy, etc.). W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, należy sporządzić
protokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie
zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po
stronie Kupującego – np.: wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W
takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu w miarę możliwości odbiór towaru
ze, wskazanego w Sklepie, miejsca odbioru osobistego chyba, że strony uzgodnią
inny sposób przekazania Kupującemu towaru.

IV. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Kupujących będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez
Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez
Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem
przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów
prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom
wymiaru sprawiedliwości.
3. Sprzedawca zapewnia Kupującym, których dane osobowe przetwarza, realizację
uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa
dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do
kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w
przedmiotowej ustawie.
4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych,
Kupujący ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego
żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną
sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy
Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec
przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego innemu niż
Sprzedawca administratorowi danych.
5. Poufne informacje dotyczące Kupujących, w tym dane osobowe Kupujących są
chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a
także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub
nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
6. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu
Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru
zbiorów danych osobowych pod numerem 146535. Administratorem danych –
Materiały i Narzędzia.

V. REZYGNACJA Z ZAKUPU I ZWROT TOWARU
1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22,
poz. 271 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej
odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w
terminie czternastu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Termin
czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia
wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
2. Zwracany towar powinien być oryginalnie opakowany, bez naruszenia zawartości.
3. Zwracany towar wraz z fakturą lub paragonem należy odesłać na adres Sprzedawcy.
4. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania
zwrotu przesyłki. Przekazanie pieniędzy nastąpi wyłącznie przelewem bankowym na
podane przez Kupującego konto bankowe.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres email dianormet@dianormet.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
5. paragon lub fakturę potwierdzającą zakup
3. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji, jeśli wskazane przez
Kupującego dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia
Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Kupującym.
4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
5. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty
elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
VII. PRZERWY TECHNICZNE
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu oraz
wynikającymi z tego konsekwencjami.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw , spowodowanych jego serwisem
technicznym, pracami konserwacyjnymi itd.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana
wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu. Zmiana
Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego
Regulaminu.
2. W przypadku zawierania Umowy w ramach Regulaminu Kupujący poproszony jest
każdorazowo o akceptację nowego Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminu zastosowanie
mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny. W sprawach dotyczących Sklepu (w tym wykorzystania loginu i hasła
użytkownika ) zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu.
4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@dianormet.pl
lub numerem telefonu 538332010.